Phone : 034-440505-7

Email: info@tsplaspack.com

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

อดีตบริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน ) เป็นโรงงานฉีดพลาสติกในรูปแบบรับจ้างผลิตดำเนินธุรกิจแบบครอบครัว ย้อนเวลาไปในยุคที่ธุรกิจน้ำดื่มกำลังเป็นที่นิยม เราได้มองเห็นช่องทางธุรกิจจึงได้ริเริ่มทำขวดน้ำดื่มชนิดขุ่นโดยใช้วัสดุประเภท HDPE โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนในโรงงานติดตั้งเครื่องเป่าพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตในเวลานั้นขวดลักษณะดังกล่าวมีผู้ผลิตที่ทำเกี่ยวกับขวดน้ำดื่มเป็นจำนวนมากทำให้การแข่งขัน ในตลาดสูงมาก จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่โดยการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำขวดน้ำดื่มจาก HDPE มาเป็น PET

ซึ่งมีคุณสมบัติใสเหมือนแก้วและกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศ จึงได้ใช้โอกาสนี้ไปดูงานที่,จีน,ไต้หวัน และญี่ปุ่นเกี่ยวกับการผลิต PET รวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุดังกล่าวในต่างประเทศ จนเกิดความมั่นใจและเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ จึงตัดสินใจเลือกทำเลเพื่อสร้างโรงงานเป่าขวด PET ก็คือที่อยู่ปัจจุบันและใช้เวลาศึกษาคุณสมบัติต่างๆ จนได้แนวทางในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท และตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความ นิยมของขวดและโหล PET เพื่อมาบรรจุผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจึงทำให้บริษัทมีการเจริญเติบโตจนถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท เรามีการรับรองระบบ (ISO 9001:2015) ระบบ HACCP ระบบ GMP และการรับรองระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด ตรวจสอบคุณภาพก่อนจะส่งสินค้าทุกชนิดให้กับลูกค้าของเรา

วิศัยทัศน์
Vision

มั่นใจ
ในการบริหารและคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยในราคายุติธรรม

มั่นคง
ด้วยการวางรากฐานในกระบวนการผลิตด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ร่วมกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน

มุ่งมั่น
การใช้ระบบประกันคุณภาพตรวจติดตามการผลิตในขั้นตอนและการบริหารจัดส่งให้ตรงตามนัดหมาย

มากประสบการณ์
ด้านการผลิตขวด PET หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใช้มาตรฐาน GMP และ Food Safety

Contact Us

นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย
Quality and Safety Policy

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินธุรกิจในการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกโดยให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะจัดให้มีระบบการจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

แนวทางปฎิบัติ


1.ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการข้อกำหนดต่างๆด้านคุณภาพของสินค้าและบริการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งป้องกันและควบคุมภาวะมลพิษที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
3.ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคคลงบประมาณเวลาและการฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ความตระหนักในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4.ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและตรงต่อเวลาตามความต้องการของลูกค้า
5.ผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดนโยบายให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
6.มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Contact Us

Team

คณะกรรมการบริหาร

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด(มหาชน)